Strona główna/Bez kategorii/Program „Aktywny Samorząd”

Program „Aktywny Samorząd”

Data opublikowania 24 lipca 2020

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLKOWICACH informuje o możliwości składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie Modułu II tj: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.

Termin przyjmowania wniosków  do 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1A, 59-100 Polkowice (pok. nr 16,15  lub sekretariat ). Dotyczy wnioskodawców zamieszkujących na terenie Powiatu Polkowickiego.

Forma składania wniosku: w Systemie Obsługi Wsparcia ( SOW) oraz w formie papierowej (decyduje data wpływu wniosku do PCPR w Polkowicach). Formularze wniosków wraz załącznikami do pobrania w ramach Systemu Obsługi Wsparcia lub ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach  www.pcpr.polkowice.pl z zakładce Aktywny Samorząd 2020 Moduł II

WARUNKI UCZESTNICTWA :

 • znaczy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

WARUNKI WYKLUCZAJĄCE UCZESTNICTWO W PROGRAMIE:

 • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
 • przerwa w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny)

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:

Kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze) objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium;
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę ( czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej 4.000 zł  jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł    (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym ( kierunków studiów) – kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne na pierwszym kierunku 100%) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego ( 50%) na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia  może być zwiększony, nie więcej niż o :

 • 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • 500 zł – w przypadkugdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki ( przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 • 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2019 r. lub w 2020 r. w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
 • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/ Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki ( nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie ( semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY ( w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) 15% x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( więcej niż jeden kierunek) 65% 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków)

Pomoc w Module II w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na

poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

 • do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 • do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;

przy czym studenci II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę ( czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za prowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/ półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/ uczelni, ze wnioskodawca uczęszczał na zajęcia objęte planem / programem studiów/nauki. Zwiększenie dodatku 800 zł nie zostanie naliczone i przekazane, jeśli wniosek nie został złożony w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego ( np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów / nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/ półroczu.

Obowiązują także następujące warunki dopuszczalności pomocy w Module II:

 1. Każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 ( dwudziestu)  semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON
 2. „STUDENT – kształcenie ustawiczneosób niepełnosprawnych”,
 3. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 7,

Do ww. limitu 20 semestrów, wchodzą semestry/półrocza objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym; do form tych zaliczamy:

 • naukę w szkole policealnej,
 • naukę w kolegium,
 • naukę w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone prze szkoły

wyższe w systemie stacjonarnym ( dziennym) lub niestacjonarnym ( wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

 • przewód doktorski – otwarty poza studiami doktoranckimi.
 • Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc w ramach większej liczby semestrów/półroczy niż wskazana w pkt 1 , mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/ programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony.
 • Decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru/półrocza roku szkolnego lub akademickiego – należy do Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru.
 • Wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym ( szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych ( np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku).
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 ( po raz trzeci nie zalicza semestru/ półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II,  z uwzględnieniem pkt 6.
 • Na pisemny wniosek Realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/ półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 nie ma zastosowania.
 • Limit semestrów nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi ( III stopnia).
 • Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na udział w programie wnioskodawcy, który przekroczył limit , o którym mowa w pkt 1 , ale nie pobiera nauki w formach edukacji na poziomie wyższym wymienionych w pkt 7, może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu. W opinii tej realizator programu wskazuje w szczególności:
 1. uzasadnienie proponowanej decyzji w odniesieniu do sytuacji wnioskodawcy na rynku pracy,
 2. okres trwania nauki,
 3. wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania w module II ( na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu,
 4. wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii, przy czym decyzja pozytywna w sprawie wyrażenia zgody na udział wnioskodawcy w programie obejmuje cały okres trwania rozpoczynanej nauki.

ZAKRES POJĘĆ:

OPŁATA ZA NAUKĘ (CZESNE) – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę w szkole policealnej lub wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata za naukę (czesne) nie obejmuje innych opłat z tytułu usług edukacyjnych (przykładowo: opłaty związanej z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, zajęcia  nieobjęte planem studiów, za inne niż filologia studia realizowane w języku obcym) ani innych opłat przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego ( przykładowo za wydanie: legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu uzyskania studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, itp.) które to koszty mogą być pokrywane przez beneficjenta pomocy ze środków dofinansowania przyznanego w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA – należy przez to rozumieć nie wymagającą rozliczenia kwotę na wydatki wnioskodawcy związane z pobieraniem nauki.

NAUKA W SZKOLE WYŻSZEJ – należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym ( dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie.

SZKOŁA POLICEALNA – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, działającą zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn.zm.).

SZKOŁA WYŻSZA – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną uczelnię, w tym szkołę doktorską, działającą zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo oświatowe o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn.zm) lub uczelnię zagraniczną, a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe.

KOLEGIUM – należy przez to rozumieć kolegium działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn.zm.).

PÓŁROCZE/SEMESTR – należy przez to rozumieć okres, na który może zostać przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów nauki, obejmujący zajęcia dydaktyczne i sesję egzaminacyjną.

INFORMACJA O ZALICZENIU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ SEMESTRU/PÓŁROCZA OBJĘTEGO DOFINANSOWANIEM – należy przez to rozumieć każdą udokumentowaną informację potwierdzającą, że student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem 9 np. wpis na kolejny semestr, w tym warunkowy, informacja o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej, np. w formie oceny itp.) źródłem informacji może być np. indeks, wydruk z USOS potwierdzony przez uczelnię/ szkołę, zaświadczenie uczelni/szkoły, itp.).

PRZERWA W NAUCE – należy przez to rozumieć przerwę w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny.

SPOWOLNIENIE TOKU STUDIÓW/NAUKI – należy przez to rozumieć indywidualną organizację studiów/nauki lub indywidualny tok studiów/nauki, przyjęty na podstawie decyzji uczelni/szkoły, umożliwiający wydłużenie okresu trwania studiów/nauki (np. jeden semestr w ciągu roku akademickiego/szkolnego). O ile decyzja o spowolnieniu toku studiów/nauki nie jest decyzją o powtarzaniu roku, wnioskodawca może korzystać z pomocy w module II na zasadach ogólnych.

STUDIA W PRZYSPIESZONYM TRYBIE – należy przez to rozumieć indywidualną organizację studiów lub indywidualny tok studiów, przyjęty na podstawie decyzji uczelni, umożliwiający skrócenie okresu trwania studiów w przyspieszonym trybie ( np. trzy semestry w ciągu roku akademickiego) musi być zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia dla danego kierunku studiów i zgodny z obowiązującym planem ogólnym studiów.

KARTA DUŻEJ RODZINY – należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390, z późn.zm.) lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca objęty jest działaniami /ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy programów, które pod rożnymi nazwami funkcjonują w Polsce, bądź wprowadzonymi jako samodzielny instrument nieobudowany programem.

ZATRUDNIENIE – należy przez to rozumieć :

 1. stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
 2. stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
 3. działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zabezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299 z późn.zm),
 4. działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292, z późn.zm),
 5. zatrudnienie na cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż  6 miesięcy ( okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
 6. staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn.zm.). okresy zatrudnienia

wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA należy przez to rozumieć

 1. w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone,
 2. w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:

– wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności,

– wynikające z decyzji ostatecznych , których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności,

– wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art.25 KC) miejscowość , w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania  w określonym mieście, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

OSOBA POSZKODOWANA W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU LUB INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH należy przez to rozumieć :

 1. osobę zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa rady Ministrów , wydanym na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U.     z 2018 r. poz. 1345, z późn.zm.), wobec której (lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin , które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm.) a także:
 2. osobę, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie) udokumentowane/potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję).

ePUAP – należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Loga trzech instytucji: Powiat Polkowicki, PCPR, PFRON

Loga trzech instytucji: Powiat Polkowicki, PCPR, PFRON

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier