Strona główna/Strefa pracodawcy/Profile absolwentów UJW

Profile absolwentów - grafika ilustracyjnaProfile absolwentów UJW

Profil absolwenta kierunku Informatyka

Specjalność: Systemy i sieci komputerowe

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie funkcjonowania i projektowania sieci komputerowych, informatyki technicznej, architektury komputerów i mikroprocesorów, konfiguracji sprzętu sieciowego, projektowania, utrzymania i audytu bezpieczeństwa systemów i sieci, zarządzania sieciowymi systemami komputerowymi, konfigurowaniem serwerów i serwisów www. Zdobyta wiedza pozwala na pracę m.in. jako: administrator sieci, administrator bezpieczeństwa informatycznego, administrator serwisów www, operator systemów sieciowych, projektant sieci, przedstawiciel handlowy ds. urządzeń sieciowych.

Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: tworzenia treści multimedialnych i gier komputerowych, współczesnych technologii konstruowania internetowych serwisów multimedialnych, narzędzi wspomagania projektowania (CAD). Jest zorientowany w zagadnieniach związanych z grafiką wektorową, rastrową oraz dźwiękiem i obrazem. Ponadto ma wiedzę z zakresu informatyki technicznej, architektury komputerów i mikroprocesorów, konfiguracji sprzętu sieciowego, bezpieczeństwa systemów komputerowych.


Profil absolwenta kierunku Logistyka

Specjalność: Logistyka międzynarodowa

Absolwent studiów Logistyka międzynarodowa powinien uzyskać odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności wymaganych od specjalistów nowoczesnej logistyki w zakresie zagadnień zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania firmami logistycznymi oraz zarządzania efektywnością ekonomiczną procesów logistycznych. Uzyskane wykształcenie umożliwia absolwentom specjalności Logistyka międzynarodowa rozwiązywać interdyscyplinarne problemy, odnoszące się m.in. do: logistyki (w tym logistyki zwrotnej, tzw. ekologistki), ekonomiki transportu, spedycji, analizy i projektowania systemów logistycznych, czy podejmowania wyzwań wchodzących w zakres międzynarodowych kontaktów gospodarczych i logistyki międzynarodowej.

Specjalność: Logistyka przedsiębiorstw

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w działach logistycznych przedsiębiorstw, związanych ze spedycją, dystrybucją, magazynowaniem, transportem czy produkcją. Będą też mieli możliwość podejmowania własnej działalności gospodarczej (ten rodzaj aktywności będzie szczególnie wspierany w programie studiów poprzez kreowanie kompetencji przedsiębiorczych i przygotowywanie absolwentów do zakładania własnych podmiotów gospodarczych).


Profil absolwenta kierunku Górnictwo i geologia

Specjalność: Techniki eksploatacji złóż

Kształcenie na tej specjalności jest szeroko profilowe, tak aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające nadzór nad różnorodną działalnością górniczą w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.

Kwalifikacje te absolwent uzyskuje dzięki studiowaniu szerokiej gamy przedmiotów przyrodniczych i technicznych, między innymi takich jak: geologia, mineralogia i petrografia, mechanika górotworu, geodezja kopalniana, eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż, transport kopalin, przeróbka i wzbogacanie kopalin, a także dzięki studiowaniu, między innymi, przedmiotów dotyczących organizacji pracy, ekonomiki, wentylacji kopalń, zwalczaniu zagrożeń górniczych, bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego.

Specjalność: Maszyny i urządzenia górnicze

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacje zawodowe, umożliwiające nadzór nad użytkowaniem maszyn i urządzeń dostosowanych do różnorodnych warunków geologiczno – górniczych w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne, a także w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.

Kwalifikacje te uzyskuje absolwent dzięki studiowaniu, między innymi, takich przedmiotów jak: mechanika techniczna, konstrukcja i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka, napędy spalinowe i elektryczne, hydraulika robocza, urządzenia ciśnieniowe, teoria ruchu maszyn górniczych, transport szybowy, a także dzięki studiowaniu, między innymi, przedmiotów związanych z technologią górniczą, geologią i hydrogeologią górniczą, wentylacją kopalń.

Specjalność: Geodezja w górnictwie i geologii

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacja zawodowe umożliwiające nadzór nad pracami geodezyjnymi w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych oraz w zakładach robót geologicznych, a po okresie praktyki ubiegać się o uprawnienia mierniczego górniczego. Dla absolwentów pozostaje także otwarta droga do studiów magisterskich na kierunku geodezja i kartografia oraz specjalistycznych studiów podyplomowych, umożliwiających rozszerzenie kwalifikacji zawodowych.


Profil absolwenta kierunku Mechatronika –  studia I stopnia

Absolwent tego kierunku dysponuje dobrym przygotowaniem praktycznym i może podjąć pracę na stanowiskach mających w swoim zakresie: projektowanie, wytwarzanie, utrzymanie bądź dystrybucję narzędzi i systemów mechatronicznych. W szczególności mogą to być przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne prowadzące działalność projektową, produkcyjną, handlową i serwisową w zakresie sprzętu i oprogramowania związanego z szeroko rozumianą mechatroniką.


Profil absolwenta kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Specjalność: Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Absolwent znajdzie możliwość zatrudnienia jako osoba odpowiedzialna za realizację szeroko pojętej polityki w kształtowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz praktycznym stosowaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Absolwent może podjąć pracę jako specjalista z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz z zakresu szacowania i kategoryzowania ryzyka zawodowego, a także jako audytor wewnętrzny w obszarze monitorowania i auditowania zagadnień dotyczących warunków pracy.

Specjalność: Inżynieria procesów produkcji

Absolwent specjalności Inżynieria Procesów Produkcji jest przygotowany do podjęcia pracy jako kadra techniczna średniego szczebla w firmach produkcyjnych i świadczących usługi dla przemysłu. Absolwent posiada wiedzę z zakresu projektowania procesów produkcyjnych, a także kontrolowania i modyfikowania już istniejących. Program studiów zapewnia możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej systemów produkcyjnych, a także zarządzania projektami z zakresu produkcji.

Specjalność: Zarządzanie systemami jakości

Studia kształcą menedżerów systemów zarządzania jakością. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach, w których wdraża się lub utrzymuje system zarządzania jakością (w tym jakością wyrobów, środowiska, bhp), firmach świadczących usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zarządzania jakością, własnej firmie, realizując strategię nieustannego doskonalenia.


Profil absolwenta kierunku Stosunki międzynarodowe – studia I stopnia

Specjalność: Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Absolwent będzie przygotowany do pracy w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną, organach samorządu terytorialnego, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach rozwijających i prowadzących współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach społecznego przekazu, małym i średnim biznesie, organizacjach pozarządowych. Absolwenci tej specjalności mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich na kierunku Stosunki międzynarodowe.

Specjalność: Zarządzanie współpracą międzynarodową

Absolwent będzie przygotowany do pracy w organach administracji państwowej kształtujących politykę zagraniczną, organach samorządu terytorialnego, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach rozwijających i prowadzących współpracę międzynarodową, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach społecznego przekazu, małym i średnim biznesie, organizacjach pozarządowych. W szczególności jako: specjalista ds. współpracy międzynarodowej, kierownik działu ds. współpracy międzynarodowej lub spedytor międzynarodowy.

Specjalność: Organizacja turystyki międzynarodowej

Międzynarodowy ruch turystyczny wymaga dziś obszernej i różnorodnej wiedzy, dlatego współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. Zajęcia prowadzone na tej specjalności mają za zadanie wykształcić i przygotować do pracy w jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Program kształcenia, w obszernej części, koncentruje się na oddziaływaniu międzynarodowych stosunków polityczno – gospodarczych i ich wpływie na funkcjonowanie branży turystycznej w Polsce i na świecie. Absolwent będzie przygotowany do pracy jako: specjalista ds. międzynarodowego ruchu turystycznego, pracownik organizacji turystycznych, pracownik zagranicznych podmiotów gospodarczych, urzędnik w administracji samorządowej i państwowej, przedsiębiorca.


Profil absolwenta kierunku Administracja

Specjalność: Administracja publiczna

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w organach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych i unijnych, krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach społecznego przekazu, małym i średnim biznesie oraz wszelkiego rodzaju organizacjach pozarządowych. Absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich na kierunku Stosunki międzynarodowe w UJW.

Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją

Absolwent po ukończeniu tej specjalności posiądzie kompetencje i umiejętności  w obszarze zarządzania gospodarką rynkową. Zdobyte umiejętności i wiedza będą równie wartościowe dla jednostek samorządowych oraz podległych samorządom spółkom czy zakładom komunalnym. Oprócz szerokiej wiedzy i kompetencji z obszaru zarządzania, absolwent posiądzie specjalistyczną wiedzę w zakresie analizy ekonomicznej, polityki regionalnej, procesów demograficznych, umiejętność nowoczesnego zarządzania obiegiem,  ochroną i archiwizacją dokumentów.


Profil absolwenta Pedagogika

Specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Absolwent tej specjalności jest odpowiednio przygotowany do pracy w instytucjach edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może być zatrudniony na stanowisku: nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w innych formach wychowania przedszkolnego, tj.: w zespołach wychowania przedszkolnego oraz w punktach przedszkolnych a także nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych.

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna

Absolwent posiada przygotowanie (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  oraz instytucjach wsparcia, takich jak:

  • placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze),
  • placówki typu interwencyjnego (pogotowie opiekuńcze),
  • placówki typu socjalizacyjnego (domy dziecka, placówki wielofunkcyjne – OHP),
  • placówki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (ośrodki szkolno – wychowawcze),
  • placówki typu resocjalizacyjnego (młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze),
  • placówki szkolne (świetlice, zespół zajęć pozalekcyjnych),
  • instytucje wsparcia (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, PCPR),
  • placówki opieki nad ludźmi dorosłymi (domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia dziennego),
  • placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce).

Profil absolwenta Zarządzanie – studia I stopnia

Specjalność: Zarządzanie kadrami i marketing

Po ukończeniu studiów absolwenci dysponują wiedzą z zakresu podstaw szeroko rozumianego marketingu i sprzedaży, psychospołecznych aspektów zachowań konsumentów, a także posiadają umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w marketingu. Wiedza ta zostanie przez nich wykorzystana profesjonalnie w marketingu, komunikacji rynkowej, PR, badaniach rynku, e-commerce i reklamie.

Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami

Absolwent specjalności posiada kompetencje do pracy na stanowisku specjalisty ds. księgowości. Umiejętnie podejmuje zadania i rozwiązuje problemy występujące w zarządzaniu finansami, przygotowuje dokumenty, sprawozdania finansowe i dokonuje analiz, potrafi także dobierać właściwe źródła finansowania. Absolwent specjalności jest przygotowany do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje i umożliwiającego zdobycie certyfikatu księgowego.


Profil absolwenta Zarządzanie – studia II stopnia

Specjalność: Zarządzanie w przemyśle

Absolwenci specjalności Zarządzanie w Przemyśle są przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści oraz kadra kierownicza średniego szczebla w firmach i przedsiębiorstwach przemysłowych, również dzięki kreatywności i umiejętnościom interpersonalnym z powodzeniem może podjąć pracę jako np. Produkt Menadżer.

Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie m.in. przeprowadzania rekrutacji i selekcji pracowników, ich motywowania, planowania strategii rozwoju i szkoleń pracowników oraz zarządzania komunikacją wewnętrzną w firmie. Zostaną przygotowani do samodzielnego tworzenia nowoczesnej polityki personalnej w organizacji.

Specjalność: Zarządzanie w administracji

Absolwenci specjalności Zarządzanie w Administracji są przygotowani do podjęcia pracy jako specjaliści oraz kadra kierownicza średniego szczebla w jednostkach administracji publicznej i samorządowej oraz administracji europejskiej, a także jako konsultanci w zakresie współpracy regionalnej. Poosiadają wiedzę zarówno z zakresu zarządzania, jak i prawa oraz administracji.

Specjalność: Zarządzanie jakością i środowiskiem

Absolwent może pełnić funkcje menedżera, specjalisty ds. jakości i/lub środowiska, a także pracować na stanowisku audytora i konsultanta ISO. Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w organizacjach publicznych, przedsiębiorstwach prywatnych, usługowych i produkcyjnych, a także prowadzić własną działalność gospodarczą.


Profil absolwenta Stosunki międzynarodowe – studia II stopnia

Specjalność: Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Celem tej specjalności jest zaznajomienie studentów z zasadami i mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej oraz przybliżenie metod i środków osiągania przez państwo podstawowych celów gospodarczych i politycznych na drodze współpracy z innymi krajami, integracji międzynarodowej oraz poprzez uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach gospodarczych i politycznych.

Specjalność: Administracja i polityka regionalna UE

Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą o instytucjach Unii Europejskiej, jej strukturach gospodarczych i finansowych, procedurach związanych z pozyskiwaniem, implementacją i zarządzaniem środkami pochodzącymi z funduszy unijnych, a także dysponujących wiedzą o systemach administracji w innych państwach członkowskich UE.


Profil absolwenta Mechatronika – studia II stopnia

Absolwent nabywa umiejętności dokonywania doboru odpowiednich narzędzi niezbędnych do wykonania projektu konkretnego urządzenia, jak również doboru właściwych elementów wchodzących w jego skład. w warunkach krajowych i międzynarodowych oraz samodzielnego ukierunkowania swojego dalszego procesu samokształcenia.


Profil absolwenta Prawo

Duży potencjał gospodarczy regionu Zagłębia Miedziowego stwarza zapotrzebowanie na kadry posiadające specjalistyczną wiedzę prawną. W spółkach w otoczeniu Polskiej Miedzi czy w zakładach podstrefy ekonomicznej obserwuje się rozbudowane działy organizacyjno-prawne, w których absolwent kierunku Prawo ma szansę z powodzeniem znaleźć zatrudnienie.

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier