Strona główna/Deklaracja dostępności strony internetowej WCAG 2.1

Deklaracja dostępności Biuro Karier

Biuro Karier zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuro Karier.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Skorpion Polkowice. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Ambroziak-Sieradzka.
 • E-mail: m.sieradzka@ujw.pl
 • Telefon: 76 746 53 45

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Budynek przy ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice – główny budynek Uczelni

W tym budynku znajduje się Rektorat, Dziekanat i biblioteka.

Wejście do budynku:

Przed wejściem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można dostać się po schodach lub za pomocą podjazdu.

Żeby wejść do budynku, trzeba przejść przez parę ciężkich szklanych drzwi.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się dyżurka, gdzie można poprosić o pomoc

Ciągi komunikacyjne:

Budynek posiada 4 kondygnacje, parter oraz 3 piętra. Na każdą kondygnację można dotrzeć za pomocą windy.

W ramach jednej kondygnacji budynku brak zmian poziomów (szczególnie pojedynczych stopni) oraz progów wyższych niż 2cm. Wyjątkiem jest połączenie budynku z budynkiem A, gdzie na schodach jest zamontowana platforma przyschodowa.

W budynku na parterze znajduje się dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Inne udogodnienia:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma systemów FM/pętli indukcyjnych.

Nie ma udogodnień dla osób niewidomych/niedowidzących.

Częściowo w przestrzeni budynku zostały zastosowane piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Brak jest udogodnień dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w czasie ewakuacji.

Budynek przy ul. Skalników 6a, 59-101 Polkowice

Wejście do budynku:

Wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Nie znajdują się one blisko wejścia, ale są one wyznaczone możliwie blisko.

Do budynku można dostać się po schodach lub za pomocą windy zewnętrznej.

Ciągi komunikacyjne:

Budynek posiada 3 kondygnacje parter, poziom -1 i pierwsze piętro. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwy jest tylko na poziom parteru.

W ramach jednej kondygnacji budynku występują zmiany poziomów, bez możliwości dotarcia tam przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku na parterze znajduje się dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnością, ale brak jest w niej wystarczającego miejsca manewrowego, umywalki niskosyfonowej i baterii umywalkowej automatycznej lub z przedłużonym uchwytem

Inne udogodnienia:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma systemów FM/pętli indukcyjnych.

Nie ma udogodnień dla osób niewidomych/niedowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Brak jest udogodnień dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w czasie ewakuacji.

Budynek przy ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice

Wejście do budynku:

Wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Nie znajdują się one blisko wejścia, ale są one wyznaczone możliwie blisko.

Do budynku można dostać się po schodach lub za pomocą windy od strony Biblioteki Miejskiej.

Ciągi komunikacyjne:

W tym budynku Uczelnia jest najemcą jednej kondygnacji.

W budynku na parterze znajduje się dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnością, ale brak jest w niej wystarczającego miejsca manewrowego, umywalki niskosyfonowej i baterii umywalkowej automatycznej lub z przedłużonym uchwytem

Inne udogodnienia:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma systemów FM/pętli indukcyjnych.

Nie ma udogodnień dla osób niewidomych/niedowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Brak jest udogodnień dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w czasie ewakuacji.

Filia Uczelni Jana Wyżykowskiego Wydział Zamiejscowy w Lubinie

Budynek przy ul. Odrodzenia 21,23; 59-300 Lubin

Wejście do budynku:

W bezpośrednim otoczeniu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, w tym miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Parking miejski znajduje się w pewnej odległości po drugiej stronie ulicy.

Do budynku można dostać się jedynie po schodach przy numerze Odrodzenia 21. Dla osób na wózkach jest dostępne wejście od podwórka, od strony numeru 23, ale wejście to umożliwia jedynie dotarcie do poziomu -1 w tej części budynku. Brak jest działającej windy w budynku.

Ciągi komunikacyjne:

Budynek posiada 4 kondygnacje: parter, poziom -1 i pierwsze oraz drugie piętro.

W budynku jest dostosowana toaleta dla osób z niepełnosprawnością, ale brak jest w niej pochwytów, umywalki niskosyfonowej i baterii umywalkowej automatycznej lub z przedłużonym uchwytem

Inne udogodnienia:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma systemów FM/pętli indukcyjnych.

Nie ma udogodnień dla osób niewidomych/niedowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

Brak jest udogodnień dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w czasie ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W bibliotece uczelni (w głównym budynku Uczelni oraz w Bibliotece w budynku w Lubinie) znajdują się komputery dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością: wzorkową (duży monitor, programy wspomagające, klawiatura w kontrastowych kolorach) oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową (dostosowane stanowisko oraz specjalna myszka).

Dzięki podjazdowi do budynku na ul. Skalników 6B oraz zamontowanej windzie, każdy może dotrzeć na wszystkie kondygnacje budynku.

Konsultacje z doradcą kariery
Dolnośląska Sieć Biur Karier